Gemeenteraad vergadert over raadsvoorstellen Buitengebied Amstel

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Gemeente

Op woensdag 12 december vergadert de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering wordt onder meer gesproken over de invoering van betaald parkeren in delen van Amstelveen, het bestemmingsplan Wester Amstel en de startnotitie Student Experience International Uilenstede.

ZIe hier de stukken van Buitengebied Amstel 

Aanwijzen gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Amsteldijk noord 1c-16

In 2007 zijn de woningen aan de Amsteldijk Noord 1c-16 aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Omdat dit met de toenmalige Erfgoedverordening niet kon, is dat destijds geregeld door ze aan te wijzen als gemeentelijk monument met een voorgevelbescherming. De in 2016 vastgestelde Erfgoedverordening geeft wel deze mogelijkheid. De gemeentelijke monumentenstatus is van deze woningen opgeheven en de raad wordt nu gevraagd ze formeel aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, zodat zij de juridische status hebben die daarbij past.

De gemeente actualiseert de bestemmingsplannen voor haar grondgebied. De raad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan Wester Amstel 2018 vast te stellen. Dit is het bestemmingsplan voor het Amstelveense buitengebied ten noorden van de A9 tussen de oostzijde van de stad en de Amstel. Het bestemmingsplan is onder andere aangepast aan het eerder door de raad vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Amsteldijk. Ook zijn enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Bekijken agenda en vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering van 12 december, een toelichting op de agendapunten en de bijbehorende vergaderstukken vindt u op Agenda en vergaderstukken gemeenteraad 12 december 2018.

Bent u in het bezit van een tablet? Dan kunt u de agenda, de toelichting en de vergaderstukken ook raadplegen met de gratis app iBabs Pro. Bij het installeren van deze app wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij site vult u 'amstelveen' in. De login-naam is 'burger' en het wachtwoord is eveneens 'burger'.

Vergadering bijwonen

De vergadering van de raad is openbaar. Als u de vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Vergadering volgen via internet en RTV Amstelveen

De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. Om de vergadering via internet te volgen gaat u naar de website http://amstelveen.raadsinformatie.nl. Er opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergadering live in beeld en geluid kunt volgen. U kunt de vergadering daar ook op een later tijdstip bekijken. 

De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door RTV Amstelveen.

Besluitvorming raad via Twitter

De besluiten die de raad tijdens de vergadering neemt, kunt u lezen op Twitter. Ga daarvoor naar www.twitter.com/raadamstelveen.

Ga terug