Programma P60 meer op A’veen gericht

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Johan Bos/AmstelveenBlog

Er moeten meer Amstelveners naar P60 komen dan minder dan de helft van de bezoekers, zoals nu het geval is. Dat antwoorden B&W op schriftelijke vragen van CDA, D66 en PvdA. Zijn praten erover met de leiding van het poppodium. Het beleid van het popcentrum wordt daar in 2019 op gericht.

Terwijl de vorige D66-cultuurwethouder Maaike Veeningen er nog over dacht méér geld van de bibliotheek over te hevelen naar het poppodium, wil het nu bestaande college dat het programmabeleid meer op Amstelveen wordt geënt en er een financieel betere exploitatie uitrolt.

Geen workshops meer

Overigens had P60 al laten weten het beleid aan te passen en het verliesgevende restaurant er volgend jaar uit te gooien. Hetzelfde geldt voor de workshops, die zich niet in massale deelname kunnen verheugen. P60 moet minder een niche programma aanbieden, vindt het college van B&W.  Het centrum dacht met een onderscheidende programmering ten opzichte van nabijgelegen podia goed in de markt te liggen, maar dat pakte niet goed uit. ‘Deze koers bleek niet goed en het aanbod van P60 sloot onvoldoende aan op de wensen van de Amstelveners’, constateren B&W. ‘De hierdoor ontstane financiële problematiek bij P60 was aanleiding om spoedig na de installatie van het college een bestuurlijk overleg te plannen met de raad van toezicht van P60.’

Lager

Dat overleg leidde ertoe dat P60 ruimte werd geboden het aantal te realiseren activiteiten zo nodig te verlagen. Voorwaarde voorde gemeente was dat P60 toewerkt naar een op lokale behoeften gestoeld programma en een sluitende exploitatie.

Gemiddeld komen er 170 bezoekers naar een concert in een zaal voor 600 mensen, hadden de vragenstellers geschreven en daarbij geconstateerd dat met een dergelijke bezettingsgraad een restaurant of vliegtuigmaatschappij direct failliet zou gaan.

Vernieuwing

Bij de programmering voor de doelgroep 18+ komt ca. 17 % van de bezoekers uit Amstelveen. Het college streeft ernaar dat het percentage naar 75 stijgt. De programmering was tot nu toe onvoldoende gericht op Amstelveners. Dit bleek ook uit het onderzoek ‘Vernieuwingsslag P60’.

De concerten binnen de verschillende ‘metal’ stromingen moet volgens B&W losgelaten worden en het college dring er bij P60 op aan volgend jaar een programmering te realiseren die interessanter is voor Amstelveners en veel minder gericht op de nu beoogde ‘niche.’

Restaurant dicht

Volgens het college heeft P60 die vernieuwing inmiddels in gang gezet. Het aanbod van concerten zal volgend jaar vooral gericht zijn op de doelgroepen ‘Young Adults’ (18 tot 30 jaar) en ‘Music Lovers’ (30- 65 jaar). Voor de doelgroep 12-18 blijft het bestaande aanbod van jaarlijks ongeveer vijftien ‘frisfeesten’ gehandhaafd. Volgens de directie moet daar geld bij, omdat de inkomsten uit horeca met alcoholische dranken hoger zijn. Maar dat klopt volgens de vragen stellende fracties in de gemeenteraad niet helemaal. ‘Het gemiddelde entreegeld is € 15,98 per bezoeker, daarnaast realiseert men slechts € 9,51 horeca-omzet “omdat er te veel frisfeesten georganiseerd zouden worden”. Zelfs bij de frisfeesten drinken de bezoekers een paar drankjes en kom je ook uit op € 10. Daarbij is er al een extra bijdrage vanuit de gemeente voor frisfeesten.‘, schrijven zij.

Frisfeesten

Maar het college zegt op de hoogte te zijn van de tekorten op de frisfeesten. De gemeenteraad gaf daarom in 2016 € 50.000 extra om onder meer dit tekort weg te werken. ‘Uit de verantwoording van P60 blijkt dat een gemiddeld frisfeest een tekort kent van ongeveer € 2500’, zegt het college in de beantwoording. ‘Een frisfeest met een bekende artiest zoals bijvoorbeeld BOEF kent uiteraard een hoger tekort. Af en toe een grotere artiest draagt bij aan de bekendheid van P60 bij de jeugd van Amstelveen. De onderbouwing van de tekorten op de jeugdactiviteiten worden nader onderzocht in het kader van de vernieuwingsslag P60 en de afspraak die over de subsidie in relatie tot de programmering wordt gemaakt.’

In het eetcafé zijn 4.613 maaltijden klaargemaakt, waarvan 3.456 voor vrijwilligers, bands en personeel en 1.157 werden verkocht. Het komt er op neer dar driekwart van de maaltijden naar eigen mensen ging. Dat is geen logische bedrijfsvoering, vonden de vragenstellers. Omdat maaltijden rondom het Stadsplein ruim verkrijgbaar zijn, sluit P60 het verliesgevende restaurant in 2019.

Ga terug