Buitengebied Amstel

AMSTELVEEN - Maquette nieuwe brugverbinding over de Amstel.

Buitengebied Amstel is van oudsher een buurt met allure langs de Amstel. De historische buitenplaatsen zijn op natuurlijke wijze aangevuld met agrarische bedrijven en bijzondere woningen, hetgeen aanleiding is geweest tot de aanwijzing beschermd Dorpsgezicht (26 oktober 1990).

Buitengebied noord https://allecijfers.nl/wijk/bu...

Buurt over Ouderkerk heeft een lintbebouwing aan de rivierdijk, met woningen en  horecabedrijven aan de Amstelzijde. De accenten in het landschappelijk gebied rond de Amstel zijn clusterbebouwing, bomen en rietbeplantingen, fraaie tuinen en agrarisch grondgebruik op het bovenland.

Buurt over Ouderkerk https://allecijfers.nl/buurt/b...

Buitengebied Zuid heeft een totale oppervlakte van 1492 hectare, waarvan 1441 land en 52 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 510 adressen per km2. Er wonen 515 huishoudens. Buitengebied Amstel is een wijk in de gemeente Amstelveen.

Buitengebied zuid https://allecijfers.nl/wijk/bu...

Informatieadres bewoners: Louke Redeker Kruitmolen 9 1184 VX Amstelveen. Tel. 020 - 496 3337. e-mail: louke.r@hotmail.com

In het Buitengebied wonen 1235 inwoners verdeeld over:

OnderwerpWaardeType
Aantal inwoners1235Aantal
Gehuwd530Aantal
Gescheiden80Aantal
Leeftijd 0 tot 15190Aantal
Leeftijd 15 tot 25155Aantal
Leeftijd 25 tot 45195Aantal
Leeftijd 45 tot 65425Aantal
Leeftijd 65 en ouder280Aantal
Mannen640Aantal
Ongehuwd565Aantal
Verweduwd70Aantal
Vrouwen595Aantal

Afsluiting fietspad N522 in Amstelveen

(19 juni 2019)

Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag. 

Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Bij Amsteldijk Noord en bij de kruising met de Amstelslag staan verkeerslichten voor een veilige oversteek van de N522. 

Kaart met fietsomleiding Amstelveen

Extra reistijd

De fietsomleiding (pdf, 1.092 kB) ten zuiden van de Oranjebaan is ongeveer 200 meter langer dan de huidige route. Fietsers moeten 2 keer de N522 oversteken op kruispunten met verkeerslichten. De extra reistijd voor fietsers ligt tussen de 2 en 5 minuten. 

Verwijderen van gedeelte fietspad

Vanaf september 2019 bouwt de aannemer de brug ten noorden van de huidige brug. Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, wordt een gedeelte van het fietspad langs de Oranjebaan (N522) verwijderd. Eerder verwijderde de aannemer al een gedeelte van het fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg.

Na het verwijderen van het fietspad start de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Dat betekent dat er zandophogingen geplaatst worden op het verwijderde gedeelte van het fietspad. Dit zand moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken. Als de eerste brug medio 2020 gereed is, sluit de aannemer de nieuwe brug aan op het fietspad langs de N522 en vervalt de omleiding.

Vanaf september 2019 2 keer N522 oversteken

Doordat er ook een omleiding (pdf, 291 kB) voor fietsers in Ouderkerk aan de Amstel is ingesteld, steken fietsers tot september 2019 de N522 4 keer over. Vanaf september 2019 verplaatst de aannemer het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van dezelfde brug (kant van Hoger-Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug te bouwen.

De fietsers fietsen van september 2019 tot medio 2020 over het huidige voetpad van de brug, terwijl voetgangers vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.


Onteigeningplan grond Amsteldijk-Noord t.b.v. vervanging brug Ouderkerk

28 maart 2020

Auteur: Provincie

Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het onteigeningsplan ter visie voor de grond die de provincie Noord-Holland nodig heeft om de nieuwe weg tussen Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) aan te leggen.

Eind juli 2019 heeft de provincie Noord-Holland aan het Rijk gevraagd om de onteigeningsprocedure te starten voor de gronden die nodig zijn voor het project Amstelbrug. De provincie doet dit, omdat de gesprekken met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden nog niet tot overeenstemming hebben geleid. Van 19 maart tot en met 29 april ligt het onteigeningsplan ter visie voor belanghebbenden. Zij kunnen in die periode zienswijzen indienen. Na afloop van deze periode vindt op 14 mei een hoorzitting plaats als hier behoefte aan is.

Planning start werkzaamheden medio 2021

Als na 14 mei blijkt dat de hele onteigeningsprocedure moet worden doorlopen, dan heeft dat tot gevolg dat de werkzaamheden niet eerder dan medio 2021 weer van start kunnen gaan. Tegelijkertijd zal de provincie blijven proberen om via het proces van minnelijke verwerving de gronden in bezit te krijgen, zodat eerder gestart kan worden.

Om de bouw van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel te vervolgen, heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, wordt eerst de verbindingsweg (tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag) aangelegd. Daarna start de bouw van de brug. Dan wordt ook het tijdelijke fietspad verwijderd en de fietsomleiding opnieuw ingesteld.

AMSTELVEEN – Maandag 13 januari 2020 wordt gestart met het terugplaatsen van een fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio februari gereed. Vanaf dat moment kunnen (brom)fietsers voorlopig weer gebruik maken van de oorspronkelijke fietsroute en worden de fietsomleidingen door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel opgeheven. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug over de Amstel en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, is het fietspad langs de N522 in het voorjaar van 2019 verwijderd. Nu de bouw van de brug is uitgesteld komt de provincie Noord-Holland de fietsers en inwoners tegemoet door op de locatie van het verwijderde fietspad een tijdelijk fietspad aan te leggen.

Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

Gepubliceerd: dinsdag 30 juli 2019 Laatste update: dinsdag 30 juli 2019

Auteur: Provincie

https://www.noord-holland.nl/A...

De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.

Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer.

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten.

Aansluiting Amsteldijk Noord

De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting (zie kaartje (PDF, 436kb)) van de Amsteldijk Noord op de Oranjebaan (N522). Om deze reden moet de aansluiting worden afgesloten en verwijderd en wordt het verkeer omgeleid.

Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan bij de kruising met Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin september 2019 niet beschikbaar. 

Grondverwerving

De nieuwe weg tussen Amsteldijk Noord en de Oranjebaan (N522) wordt aangelegd op gronden die niet allemaal in het bezit zijn van de provincie. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de eigenaren lopen, maar hebben nog niet tot overeenstemming geleid. 

Omleidingsroutes 

Ook tijdelijke alternatieven voor omleidingsroutes zijn onderzocht, uitgewerkt en besproken. Het ene alternatief, een omleidingsroute via Amstelveen, is niet geschikt vanwege bouwprojecten in de omgeving die al zorgen voor extra bouwverkeer en omleidingen. 

Een ander alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de Bankrasweg voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers. Naast hoge kosten voor het veilig aansluiten van deze weg op de Oranjebaan (N522) en het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze omleidingsroute op bezwaren vanuit de omgeving.

Uitstel

Besloten is de uitkomst van de gesprekken over grondverwerving af te wachten en nu geen omleidingsroute in te stellen. Daarmee wordt de start van de werkzaamheden aan de brug uitgesteld en de huidige aansluiting van de Amsteldijk Noord met de Oranjebaan (N522) nog niet afgesloten. 

Op dit moment is niet aan te geven wanneer overeenstemming is over de aankoop van de gronden en daarmee ook niet wat het uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en openstelling van de brug. Zodra dat duidelijk is, wordt de omgeving geïnformeerd.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk (N522) staat op www.noord-holland.nl/brugouderkerk.  

Ga terug

Wilt u de nieuwsbrief N522 Vervanging brug Ouderkerk per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief N522 Vervanging brug Ouderkerk

Archief nieuwsbrieven N522 Vervanging brug Ouderkerk

Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart (1 februari 2019)

Met het graven van proefsleuven zijn 30 januari 2019 de voorbereidende werkzaamheden buiten weer opgestart voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel (N522). De komende tijd vinden meer voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals kapwerkzaamheden, de bouw van brugonderdelen en het boren en verleggen van kabels en leidingen. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de (noordelijke) brug in september 2019. Hieronder een overzicht van de eerste werkzaamheden.


Proefsleuven
Tijdens de vervanging van de Brug Ouderkerk verwijdert de aannemer een aantal oude kabels onder de Amstel. Deze oude kabels zijn niet meer in gebruik. Om te weten waar deze kabels precies onder de Amstel door buigen, heeft de aannemer van 30 januari tot 1 februari 2019 langs de oever aan de Amstelzijde proefsleuven gegraven. Zo heeft de aannemer de exacte locaties van de kabels vastgesteld.

Kapwerkzaamheden
Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug start de aannemer op woensdag 6 februari met de noodzakelijke kap van 17 bomen, verdeeld over Hoger Einde-Noord (5 bomen) en Hoger Einde-Zuid. Tot en met donderdag 7 februari is de aannemer bezig met het kappen van de bomen en het verwijderen van de gekapte stammen en takken. Zo zijn de kapwerkzaamheden vóór het broedseizoen afgerond. Direct omwonenden ontvangen een brief, waarin de exacte locaties staan aangegeven.

Bouw van de val
Op een externe bouwlocatie in Krimpen aan de IJssel bouwt de aannemer momenteel de val van de (noordelijke) brug. De val is de klep van de brug, oftewel het gedeelte dat omhoog en omlaag kan. De eerste fase van het laswerk is gereed. De val is afgelopen weekend gekanteld zodat de andere zijde gelast kan worden. De val is circa 13 meter breed en 20 meter lang.

Planning overige werkzaamheden
De komende tijd wordt de planning van de overige voorbereidende werkzaamheden duidelijk. Denk daarbij aan boringen om kabels en leidingen te verleggen, het saneren van de grond en verwijderen van de fundering van de oude school, het inrichten van werkterreinen, de voorbouw (op land) van de (bascule-)kelders van de nieuwe brug, het maken van een tijdelijke oversteek voor voetgangers over de Amstel en het aanbrengen van ophoogzand.
Zodra de planning van deze werkzaamheden bekend is, communiceert de provincie dit onder meer via de website en nieuwsbrief. Direct omwonenden ontvangen tijdig bewonersbrieven over werkzaamheden waarvan zij hinder kunnen ondervinden.

Werkzaamheden brug Ouderkerk (N522) later van start (31-10-2018)

De vervanging van de brug tussen Ouderkerk en Amstelveen is met een jaar vertraagd. Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen.

Oorspronkelijk zou de aannemer in mei van dit jaar starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug.

Het werk kan beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast, naar verwachting in mei 2019. De nieuwe bruggen kunnen dan eind 2020 in gebruik genomen worden.  De provincie heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag. De vertraging geeft geen extra risico voor constructieve veiligheid van de brug.

Samenhang met A9

Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen. 'Gelijktijdige uitvoering van deze projecten is mogelijk omdat de doorstroming op de N522 niet verandert. Tijdens het werk aan de brug Ouderkerk zijn er op alle momenten twee rijstroken beschikbaar. Dit is gelijk aan de huidige situatie, meldt de provincie.

Voorbereidende werkzaamheden

De provincie bekijkt samen met de aannemer welke werkzaamheden ondertussen wel door kunnen gaan. Dit zijn werkzaamheden die onafhankelijk van de vervanging van de brug kunnen worden opgepakt, zoals het aanbrengen van ophoogzand en het uitvoeren van boringen voor het verleggen van kabels en leidingen. De provincie streeft ernaar de overlast van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De komende weken wordt in beeld gebracht wanneer die werkzaamheden van start kunnen gaan. Zodra deze informatie bekend is communiceert de provincie dat met de omgeving via gebruikelijke kanalen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan de brug Ouderkerk zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk 

Parkeervoorzieningen horeca Amstelzijde gereed (10-07-2018)

Met het aanleggen van nieuwe toegangswegen naar parkeerterreinen voor horecabezoekers en vergunninghouders in het gebied tussen de Amstelzijde en de Oranjebaan zijn deze werkzaamheden aan de Amstelzijde afgerond. De Amstelzijde is nu ook verkeersveiliger geworden en het aantal parkeerplekken is uitgebreid.

Met de voltooiing van de nieuwe aanrijroute via de Amstelslag naar parkeervoorzieningen aan de achterzijde van de horeca aan de Amstel is de jarenlange ambitie bereikt om meer ruimte te geven aan de kade en de horecaterrassen, de parkeersituatie te verbeteren voor zowel bewoners als bezoekers en de Amstelzijde verkeersveiliger te maken. De werkzaamheden zijn tevens tijdig afgerond vóór de brug over de Amstel wordt vervangen. De doelstelling om de bereikbaarheid van de Amstelzijde te garanderen tijdens de bouw van de brug is daarmee behaald.

Extra parkeergelegenheid met eigen toegang

Dit betekent dat er nu twee nieuwe wegen liggen, met daaraan gekoppeld twee parkeerterreinen voor horecabezoekers en een nieuw parkeerterrein voor vergunninghouders. Ook het parkeerterrein van Restaurant Loetje is nu vanaf deze nieuwe wegen via de achterzijde bereikbaar. Loetje heeft de ingang van haar parkeerterrein via de Amstelzijde inmiddels afgesloten voor het publiek.  Bezoekers kunnen parkeren op de twee betaalde parkeerterreinen. Eén voor kort parkeren (tarief € 2,10 voor de eerste 2 uur, daarna € 1,05 per uur) en één voor lang parkeren (tarief € 8,- per 24 uur). Op het parkeerterrein van Loetje geldt ook het tarief voor kort parkeren. Aan de Amstelzijde zelf en bij het Jagershuis zijn alleen nog parkeerplekken voor vergunninghouders over. Horecabezoekers kunnen hier niet meer parkeren.

Aanpassingen rond de brug over de Amstel (N522) Bron: Provincie NH 06-03-2018 De brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel in de N522 stamt uit 1936 en is toe aan vervanging. De provincie Noord-Holland gaat vanaf half 2018 tot en met medio 2020 werken aan brug Ouderkerk (N522). Als voorbereiding op het aanpassen van de aansluitende wegen op de brug is het noodzakelijk een deel van de bomen langs dit traject te kappen. Uiterlijk medio 2020 worden er weer gelijksoortige bomen terug geplant.  De werkzaamheden. Van donderdag 8 maart tot en met maandag 12 maart 2018 worden de bomen aan de noordzijde van de Burgemeester Stramanweg gekapt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09:00 - 15:00 uur. Het is tijdens deze periode niet mogelijk om gebruik te maken van het fietspad. Hier is een omleiding voor. Fietsers worden bij de kruising van de N522 en de Jacob van Ruijsdaelweg omgeleid via de Koningin Wilhelminaweg, de Dorpstraat en Hoger Einde-Zuid.  In dezelfde periode van 8 maart tot en met 12 maart worden er ook bomen gekapt aan de Hoger Einde-Noord. Hier is geen omleiding voor het verkeer noodzakelijk. Het fietspad wordt deels afgesloten, maar fietsers houden wel doorgang met hulp van verkeersregelaars. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 - 16:00 uur. Vanaf maandag 12 maart tot woensdag 14 maart 2018 worden tussen 07:00 - 16:00 uur op twee locaties bomen gekapt. De aannemer is aan het werk direct naast de brug aan de kant van Hoger Einde-Noord. Ook worden er bomen verwijderd aan beide zijden van Hoger Einde-Zuid nabij de kruising met de N522. Er worden verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige werkomgeving en verkeersdoorstroming. Daarnaast zijn er ook verkeersbegeleiders ter plaatse. Hinder voor verkeer. Om overlast voor het verkeer te beperken is gekozen om de werkzaamheden in zo’n kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. De uitvoering vindt voornamelijk plaats vanaf het fiets- en voetpad. Het autoverkeer en openbaar vervoer op de N522 ondervinden vrijwel geen hinder van de werkzaamheden. Bomen rond het werkterrein. Om ruimte te maken voor de aansluitende wegen bij de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wordt een deel van de bestaande bomen verwijderd. Dit zijn circa 85 bomen. Na afronding van de werkzaamheden worden nieuwe bomen geplant. Het hout van de boomtakken en -stammen wordt versnipperd. De houtsnippers worden afgevoerd en hergebruikt als biobrandstof. 
Meer informatie. Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: service@noord-holland.nl

Informatieadres bewoners: Louke Redeker Kruitmolen 9 1184 VX Amstelveen. Tel. 020 - 496 3337. e-mail: louke.r@hotmail.com