Agenda Amstelveen

Mijn Amstelveen volgt raadsleden op Twitter

Sponsors

Sponsor

logo_BK.png

Anbi

Het burgerinitiatief Stichting mijnAmstelveen is per 1 januari 2013 door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Giften aan mijnAmstelveen zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

Voor een belasting aftrekbare periodieke gift aan een goed doel is geen notariële akte meer nodig. Op de website van de belastingdienst kunt u een modelakte downloaden en zo zelf een onderhandse akte opstellen en naar ons opsturen.

Naam instelling:     Stichting MijnAmstelveen

RSIN-nummer:        8520 57 301

E-mailadres:      keeswillems@act-local.demon.nl

Doel en middelen:

1. De stichting stelt zich ten doel het verschaffen van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen, activiteiten en overige gebeurtenissen, één en ander in de ruimste zin des woords, en heeft geen winstoogmerk;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

a. door het creëren van verschillende informatieplatforms en het hosten van een internet- of webpagina;

b. door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend;

c. met alle andere wettige middelen, welke - naar het oordeel van haar bestuur - tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verschaffen van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen, activiteiten en overige gebeurtenissen, één en ander in de ruimste zin des woords, en heeft geen winstoogmerk (Statuten).
Een belangrijke doelstelling van mijnAmstelveen is om de stad Amstelveen positief te belichten.

Actueel beleid

Heeft betrekking op het hosten van een internet- of webpagina

Werkzaamheden

Het aanbieden van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen enzovoorts in digitale vorm door eigen journalisten, vrijwilligers en door linken naar andere nieuwsbronnen met soms kopiëren van artikelen.

We streven ernaar ‘meeschrijvers’ aan onze site te binden in de vorm van blogs en het verder registreren van lokale en stedelijke activiteiten in het kader van onze stichtingsdoelstelling en ter versterking van sociale cohesie.

Wijze van fondsenwerving

Ter dekking van de lopende kosten proberen we afspraken te maken met bedrijven voor jaarlijkse sponsoring met als tegenprestatie vermelding van logo en bedrijfsnaam op onze website.

Voor sommige organisaties zoals wijkplatforms en Welzijnswerk fungeren wij concreet als doorgever van informatie. Goed argument voor ons om bij hen een beroep te doen voor financiële steun. Uit hoofde daarvan zijn er al inkomsten.

Voor investeringen (vernieuwen website) hopen wij een beroep te kunnen blijven doen op fondsen als bijvoorbeeld Stichting Theo Janssen, Amstelveen Fonds, Rabo Amstel en Vecht, etc.

We streven naar een klein reservekapitaal (1200 euro) als bufferbedrag tussen lopende inkomsten en uitgaven en om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Dit bedrag komt op een spaarrekening. Van verdere beheersvormen zal, gezien de omvang van het bedrag, geen sprake kunnen zijn.

Wij willen in 2017 de site responsief maken. Het is belangrijk dat de mijnAmstelveen goed te zien is op tablets en telefoons en dus meeschalen naar het formaat van de beelddrager. Het bestuur schrijft hiervoor lokale en regionale fondsen aan.

Bestuurssamenstelling:

Hans de Weers (voorzitter), Marjo Fambach (secretaris), Kees Willems (penningmeester), Nico van Braak (lid).

Behoudens bij (gemaakte) onkostendeclaratie wordt aan het bestuur geen vergoeding verstrekt. Er wordt een kleine vrijwilligersvergoeding aan éen medewerker verstrekt.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: t/m december 2016

Bij de start van mijnAmstelveen in mei 2012 is er rekening mee gehouden dat het aantrekken van financiers voor de organisatiekosten geen sinecure zal zijn. De afgelopen 4 jaar is het bestuur actief geweest om fondsen te werven. Dit is noodzakelijk aangezien de website geen commerciële advertenties plaatst.

Het bestuur en vrijwilligers komen 5 keer per jaar in Buurtkamer Keizer Karelpark bij elkaar. Het bestuur neemt beslissingen over beleid, wijziging statuten, inkomsten/uitgaven. Aan de hand van een agenda worden de actuele punten met elkaar besproken.

Met de webredactieleden worden regelmatig ideeën uitgewisseld over de te voeren PR campagnes, functioneren website (wat gaat goed/fout), afspraken over plaatsen van kopij en gebruik van foto's (van derden).

Een kleine vrijwilligersvergoeding wordt gegeven aan één medewerker die bereid is meer dan 15 uur in de week werkzaamheden te verrichten. De kleine vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd. Dit blijkt bij het plaatsen van content op de site een adequate oplossing te zijn om de continuiteit te garanderen (vooral tijdens de vakantieperioden).
Er zijn nu drie webmedewerkers die 's morgens, 's middags en 's avonds de site nalopen.

MijnAmstelveen plaatst bijdragen (Blogs) van raadsleden, columnisten, persberichten van wijkplatforms en derden. Ook de activiteiten vanuit de wijkcentra (Vita en AanZ), Buurtkamer Keizer Karelpark, ondernemers worden prominent vermeld op de site. Tevens is er volop aandacht voor de beeldend kunstenaars, culturele instellingen en tentoonstellingen in ateliers en musea. Het gemeentelijk nieuws, van de afd. communicatie, wordt integraal overgenomen.

Om zoveel mogelijk actuele kopij voor de UitAgenda Amstelveen binnen te krijgen, verstuurt mijnAmstelveen periodiek een mailing naar vaste en potentiële kopijleveranciers.

Door bijdragen in 2017 van wijkplatform Buitengebied Amstel, buurtkamer Keizer Karelpark, Stadsdorp Elsrijk én een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amstelveen is het mogelijk de website online te houden.

Eind 2016 hebben wij ons netwerk aangeschreven met de vraag hoe de site nog beter kan aansluiten op de nieuwsgaring in Amstelveen. Gelet op de reacties zijn wij in december gestart met het plaatsen van sportnieuws uit Amstelveen.

Balans en resultatenrekening 2012

Balans en resultatenrekening 2013

Balans en resultatenrekening 2014

Goedkeuring kascommissie

Download begroting 2015. 

Resultatenrekening 2015

Begroting 2016

Resultatenrekening 2016

Begroting 2017