Mijn Amstelveen ANBI

Het burgerinitiatief Stichting MijnAmstelveen is per 1 januari 2013 door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Giften aan mijnAmstelveen zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. Voor een belasting aftrekbare periodieke gift aan een goed doel is geen notariële akte meer nodig. Op de website van de belastingdienst kunt u een modelakte downloaden en zo zelf een onderhandse akte opstellen en naar ons opsturen.

Naam instelling:     Stichting MijnAmstelveen

RSIN-nummer:     8520 57 301

E-mailadres:      keeswillems@act-local.demon.nl

Doel en middelen:

1. De stichting stelt zich ten doel het verschaffen van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen, activiteiten en overige gebeurtenissen, één en ander in de ruimste zin des woords, en heeft geen winstoogmerk;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

a. door het creëren van verschillende informatieplatforms en het hosten van een internet- of webpagina;

b. door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend;

c. met alle andere wettige middelen, welke - naar het oordeel van haar bestuur - tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verschaffen van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen, activiteiten en overige gebeurtenissen, één en ander in de ruimste zin des woords, en heeft geen winstoogmerk (Statuten).  Een belangrijke doelstelling van MijnAmstelveen is om de stad Amstelveen positief te belichten.

Actueel beleid

Heeft betrekking op het hosten van een internet- of webpagina

Werkzaamheden

Het aanbieden van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen enzovoorts in digitale vorm door eigen journalisten, vrijwilligers en door linken naar andere nieuwsbronnen met soms kopiëren van artikelen.

We streven ernaar ‘meeschrijvers’ aan onze site te binden in de vorm van blogs en het verder registreren van lokale en stedelijke activiteiten in het kader van onze stichtingsdoelstelling en ter versterking van sociale cohesie.

Wijze van fondsenwerving

Ter dekking van de lopende kosten proberen we afspraken te maken met bedrijven voor jaarlijkse sponsoring met als tegenprestatie vermelding van logo en bedrijfsnaam op onze website.

Voor sommige organisaties zoals wijkplatforms en Welzijnswerk fungeren wij concreet als doorgever van informatie. Goed argument voor ons om bij hen een beroep te doen voor financiële steun. Uit hoofde daarvan zijn er al inkomsten.

Voor investeringen (vernieuwen website) hopen wij een beroep te kunnen blijven doen op lokale fondsen.

We streven naar een klein reservekapitaal (1200 euro) als bufferbedrag tussen lopende inkomsten en uitgaven en om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Dit bedrag komt op een spaarrekening. Van verdere beheersvormen zal, gezien de omvang van het bedrag, geen sprake kunnen zijn.

Succesvolle fondsenwerving vernieuwen website

Door een succesvolle fondsenwerving is de website MijnAmstelveen volledig vernieuwd. De site is responsief en schaalt mee naar het formaat van de beelddrager  (Ipad, tablet en mobiele telefoon).

De nieuwe site is 24 november 2018 online gegaan.

Wij hebben hiervoor donaties ontvangen van: het Amstelveen Fonds, Stichting Stinak, Rabobank Amstel en Vecht en Stichting Theo Janssen MOC.

Bestuurssamenstelling:

Hans de Weers (voorzitter), Marjo Fambach (secretaris), Kees Willems (penningmeester), Nico van Braak (lid).

Behoudens bij (gemaakte) onkostendeclaratie wordt aan het bestuur geen vergoeding verstrekt. Er wordt een kleine vrijwilligersvergoeding aan een medewerker verstrekt.