Waar gaan de artikelen over?

Het klimaat op aarde is sterk aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur op aarde is de afgelopen 100 jaar gestegen. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. Het broeikasgas CO2 draagt het meest bij aan de temperatuurstijging. Naast stijgende temperaturen zijn ook extreme hoeveelheden neerslag, een verandering in windstromen en zeespiegelstijging directe gevolgen van klimaatverandering.

De luchtkwaliteit is in de achterliggende jaren in Nederland verbeterd. Onder meer door schoner rijden. Maar hoe is dat in Amstelveen? Volgens bekende resultaten van metingen ligt de luchtkwaliteit onder de Europese grenswaarde.

Volgende dossier: Artikelen over Duurzaam reizen

Artikelen over Klimaat, Lucht en Water

Klimaatadaptatie en de omgevingswet

Nu werken de Nederlandse overheden nog met 26 verschillende wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat verande...

KNMI Klimaatsignaal

Het KNMI heeft een rapport met nieuwe inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd. Dit zijn de s...

Klimaatadaptie

Onder klimaatadaptatie wordt verstaan: het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat. Daardo...