Waar gaan de artikelen over?

Het klimaat op aarde is sterk aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur op aarde is de afgelopen 100 jaar gestegen. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. Het broeikasgas CO2 draagt het meest bij aan de temperatuurstijging. Naast stijgende temperaturen zijn ook extreme hoeveelheden neerslag, een verandering in windstromen en zeespiegelstijging directe gevolgen van klimaatverandering.

De luchtkwaliteit is in de achterliggende jaren in Nederland verbeterd. Onder meer door schoner rijden. Maar hoe is dat in Amstelveen? Volgens bekende resultaten van metingen ligt de luchtkwaliteit onder de Europese grenswaarde.

Volgende dossier: Artikelen over Duurzaam reizen

Artikelen over Klimaat, Lucht en Water

Extra pakket maatregelen dicht gat tot klimaatdoel 2030

Klimaat- en energieminister Jetten heeft namens het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 203...

Compensatie wegens geluidsoverlast door Schiphol

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor com...

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden: concept-natuurdoelanalyses

De provincie Noord-Holland heeft 12 concept-natuurdoelanalyses opgesteld over de stikstofgevoelige Natura 2000-gebied...

Minder uitstoot broeikasgassen in de hele keten

Het Klimaatakkoord is erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Zo draagt Nederland...

Voorlopige raming van broeikasgas uitstoot in 2030

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen ligt in 2030 naar verwachting 39 tot 50 % lager dan in peiljaar 1990. Dat...

Waterkwaliteit van ruim 1600 kleine wateren

Deelnemers van het project 'Nomineer je sloot' krijgen vandaag een terugkoppeling over de kwaliteit van de sloten en...

Ambitie wind op zee : 70 gigawatt in 2050

Vandaag maakt het kabinet plannen bekend voor de verdere groei van windenergie op zee tot 2050. Hierbij wordt uitgega...

Schonere lucht, minder fosfaatuitstoot en meer hernieuwbare energie in Noord-Holland

In 2021 verbeterde de luchtkwaliteit van Noord-Holland, daalde de fosfaatuitstoot en is meer hernieuwbare energie opg...

Huidige droogte heeft minder impact dan in 2018

Dat het droog is in Nederland weten we. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar precies i...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load