Raadsvergadering 29 september 2021

Agendapunten:

  1. Opening

1.0 In memoriam oud-burgemeester Pieter Beelaerts van Blokland

1.1 Beëdiging raadsadviseur mevrouw Sarah Naipal

1.2 Vaststelling bespreekpunten agenda

1.2.1 Test digitale stemming

1.3 Mondelinge vragenronde ex artikel 38 Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019

Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen.

1.4 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 7 juli 2021

1.5 Stand van zaken ingekomen stukken

2.0 Hamerstukken

2.1 Bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen. Amstelveen is aan het begin van de coronacrisis snel gestart met de uitvoering hiervan met de toen bekende regels. Pas na vijf weken kwam de officiële Tozo regeling. Gevolg hiervan is dat niet alle gegevens zijn uitgevraagd die uiteindelijk voor deze regeling vereist waren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Om gebruik te kunnen maken van deze hardheidsclausule moet het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven.

2.2 Deelname ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij), voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam (MRA)

In november 2020 heeft de raad ingestemd met deelname in Invest-Metropoolregio Amsterdam (MRA). De coronacrisis en ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio BV. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EKZ). Eerder zijn de duurzame doelstellingen van de gemeente al vastgesteld in het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Door deel te nemen aan de ROM Regio BV wordt bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie.

2.3 Actualisering Welstandsnota

Naar aanleiding van het frequente signaal uit de samenleving om de vergunningdruk te verlagen dan wel te verlagen en de aanstaande invoering van de Omgevingswet is de Welstandsnota geactualiseerd. De raad wordt gevraagd deze nota gewijzigd vast te stellen.

2.4 Besluitvorming aanbesteding of inbesteding verwerking restafval

Het huidige contract voor de verwerking van het restafval met het Afval Energie Bedrijf (AEB) verloopt per 31 december 2022. Om per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst te hebben met een afvalverwerker, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk milieueffect, wordt samen met de regiogemeenten een Europese aanbesteding doorlopen.

2.5 Voornemen Vervoerregio Amsterdam (VRA) tot verwerven één aandeel vervoerbedrijf GVB en wijzigen van de OV Governance (samenwerkingsstructuur GVB-VRA) en instemmen met de 12e wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRA

Amstelveen werkt in de Vervoerregio Amsterdam (VRA) bestuurlijk samen met veertien andere gemeenten. De Vervoerregio voert wettelijke verkeer- en vervoertaken uit. Zo is de Vervoerregio opdrachtgever van het openbaar vervoer en verantwoordelijk voor het realiseren en verbeteren van infrastructuur voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets. De samenwerkende gemeenten worden gevraagd in te stemmen met de aanschaf van één aandeel Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB). Hiermee wordt invulling gegeven aan een wijziging verplicht vanuit landelijk wetgeving.

2.6 Zienswijze Vervoerregio Amsterdam (VRA) Ontwerpbegroting 2022-2025 en concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030

Amstelveen werkt in de Vervoerregio Amsterdam (VRA) bestuurlijk samen met veertien andere gemeenten. De Vervoerregio voert wettelijke verkeer- en vervoertaken uit. Zo is de Vervoerregio opdrachtgever van het openbaar vervoer en verantwoordelijk voor het realiseren en verbeteren van infrastructuur voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting VRA 2022-2025 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030, voordat deze door het bestuur van de VRA wordt vastgesteld.

2.7 Gewijzigde organisatieverordening Groengebied Amstelland (GGA)

Het Groengebied Amstelland (GGA) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Holland, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Gebleken is dat de huidige structuur van het GGA moet worden aangepast. Aanpassing hiervan gaat in overleg met de samenwerkende gemeentes.

2.8 Kerkenvisie Amstelveen

De raad heeft 10 juli 2019 de motie “Een Kerkenvisie voor Amstelveen” aangenomen. Hierin werd verzocht om mogelijkheden te verkennen voor gezamenlijk gebruik en beheer van de, door teruglopend kerkbezoek, leegstaande kerkgebouwen. In de Kerkenvisie spreekt de gemeente Amstelveen de ambitie uit om de monumentale kerkgebouwen te behouden en het maatschappelijk gebruik te vergroten.

3.0 Bespreekstukken

3.1 Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

De gemeente stelt achttien ateliers op twee locaties beschikbaar om kunstenaars te behouden en aan te trekken. Daarvoor is het essentieel dat kunstenaars voldoende ruimte krijgen om werk te maken, te presenteren en om te ontmoeten. De raad wordt in dit kader gevraagd om een nieuw atelierbeleid vast te stellen. Dit beleid gaat onder andere over de toewijzing van de ateliers aan kunstenaars.

3.2 Sport- en beweegnota

Amstelveen is een sportstad waar de meeste inwoners gezond bewegen. Maar de gemeente heeft ambitie en wil nog meer inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. Sporten en bewegen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege een beperking. In de sportnota ‘Amstelveen Beweegt Nog Meer’ staat het beleid dat daar verandering in gaat brengen.

3.3 Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2021

Er zijn een aantal aanleidingen, zoals onder andere het beleidsvoorstel “Een sociale huurwoning zoeken verandert” die moeten worden opgenomen en vastgesteld in een nieuwe huisvestingsverordening.

3.4 Scholenlocatie Orion

De huidige schoolgebouwen aan de Orion zijn verouderd en niet meer van deze tijd. Vervangende nieuwbouw is nodig en zal resulteren in een multifunctioneel complex met ruimte voor kinderopvang, een aangepaste sportzaal en een gerenoveerd ontmoetingscentrum. In de nota van uitgangspunten wordt verder inzichtelijk gemaakt wat de meest belangrijke thema’s zijn binnen het plangebied.

4.0 Overige aangelegenheden

5.0 Sluiting